35 CÁCH ĐỂ “SAY HELLO”

——————————– 1. Có rất nhiều cách để nói “Hello”: – Hi – Hello – Hi there – Hello there – Hey, how are you doing? – Howdy friend! (USA) – What’s up? – How’s it going? – Wow, it’s good to see you! 2. Đôi khi chúng ta cũng có thể dùng cách chào “kép”:…